Jesteś tutaj

-A +A

Termomodernizacja budynku Wydziału Chemii

Zwiększenie efektywności energetycznej
w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
poprzez kompleksową modernizację energetyczną


Okres realizacji projektu:   24.02.2016 r. - 28.02.2019 r.
Oś priorytetowa:                  I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie:                              Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
                                               Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej,
                                               Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Całkowita wartość projektu: 10.105.401,01 zł
w tym dofinansowanie z FS: 3.768.581,60 zł.


Cele projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj. Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  • Ograniczenie strat ciepła poprzez zwiększenie izolacyjności termicznej przegród, stolarki okiennej i drzwiowej, stropodachów; poprawę systemu wentylacji mechanicznej
  • Poprawa stanu technicznego infrastruktury energetycznej poprzez modernizację i podniesienie sprawności systemu grzewczego, w tym wymianę grzejników i regulację instalacji co.

Planowane efekty (produkty/rezultaty):

  1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków:                                                  1 szt.
  2. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji:                         24.749 m2
  3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI):                                      1.048,07 tony MgCO2/rok
  4. Zmniejszenie zużycia energii końcowej:                                                                          9.718,00 GJ/rok
  5. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych:       3.103.608,00 kWh/rok
  6. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej:                                                                              9.718,00 GJ/rok

Opis projektu:
W ramach przedmiotowego projektu zostaną przeprowadzone działania inwestycyjne polegające na głębokiej modernizacji energetycznej Wydziału Chemii UMK tj. 1 budynku użyteczności publicznej. Dzięki realizacji zaplanowanych projektem prac budowlanych zwiększy się efektywność energetyczna, a także zmniejszy się energochłonność i koszty eksploatacyjne budynku w którym mieści się Wydział Chemii UMK w Toruniu. W ramach zaplanowanych w projekcie zadań przeprowadzona zostanie termomodernizacja obiektu, która wpłynie na zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie w obiekcie, a poprzez to nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię niezbędną do jego ogrzewania. W efekcie mniejsza ilość energii, przedkłada się bezpośrednio na zmniejszenie emisji CO2, emitowanej w procesie spalania. Dodatkowym rezultatem podjętych działań w przedmiotowym projekcie, będzie poprawa stanu środowiska w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi.


Zgłaszanie nieprawidłowości

W związku z realizacją projektu Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez kompleksową modernizację energetyczną” informujemy o możliwości sygnalizowania  o nieprawidłowościach,  bądź nadużyciach finansowych dotyczących projektu do Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Ministerstwa Rozwoju. Zgłoszenia można dokonać  poprzez:

- wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

- wypełnienie formularza

Więcej informacji o mechanizmie zgłaszania nieprawidłowości.


Opiekun projektu w DZFS:
mgr Joanna Oberlan-Maroń

pok.: 107 (biuro DZFS - ul. Gagarina 5)
tel./fax: 56 611-45-91
e-mail: joannaoberlan@umk.pl

Koordynator projektu:
dr Mariusz Walczyk

pok. 76 (Wydział Chemii - ul. Gagarina 7)
tel.: 56 611-20-62
e-mail: mwalczyk@umk.pl